Klubbens vedtægter

Formål og organisation


§1.
Foreningen Fredericia Tennisklub er grundlagt 1903. Dens formål er at fremme medlemmernes lyst til og mulighed for at spille tennis og udvikle deres færdigheder. Et videre formål er at udbrede tennissporten i Fredericia gennem en styrkelse af medlemmernes engagement og medansvar for klubbens liv.
Fredericia Tennisklub er medlem af Jysk Tennis Union(JTU), Dansk Tennis Forbund (DTF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).

Medlemmer


§2.
Klubben består af aktive og passive medlemmer. De aktive deles i seniorer og juniorer. Senior er man det år, man fylder 20.
§3.
Indmeldelse af nye medlemmer finder som hovedregel sted hvert år ved sæsonens begyndelse. Bestyrelsen er i sin ret til at standse tilgangen af nye medlemmer, såfremt medlemsantallet overstiger banernes kapacitet.
§4.
Kontingentet, der opkræves årligt for perioden 1. maj-30. april, fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter prisen på træningstilbud.
§5.
Medlemmer, som pr. 1.maj endnu ikke har betalt kontingent, har ikke adgang til banerne og slettes af medlemslisten. Fornyet optagelse kan kun finde sted ved betaling af restance.
§6.
Udmeldelse sker ved meddelelse til kassereren.
§7.
Eksklusion af medlemmer kan kun foretages af bestyrelsen, men skal godkendes på en generalforsamling med 2/3 af de mødte stemmer.

Bestyrelse


§8.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der de lige år afgår 3 og på ulige år 3 medlemmer. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer er ulige, vil valgfrekvensen være henholdvis 2 og 3, eller 3 og 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§9.
Klubben tegnes af formanden, i hans fravær af næstformanden. Ved optagelse af lån tegnes klubben af hele bestyrelsen. Lån, der overstiger 1/3 af foregående års indtægt, skal forelægges for en generalforsamling.
§10.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkaldes af formanden, eller af 2 af bestyrelsens medlemmer. Formanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed ved afstemning, er formandens stemmer afgørende.
§11.
Der føres protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Arrangementer af turneringer (officielle og private) med andre klubber og udtagelseskampe i repræsentativt øjemed ledes af klubbens turnerings- og spillerudvalg og de af bestyrelsen valgte holdkaptajner.
Kassereren fører medlemsprotokollen og det specificerede regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling af kassereren udleveres til bilagskontrollanten.

Generalforsamlingen


§12.
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen på mail til medlemmerne, og ved opslag på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel.
§13.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg i det pågældende år).
6. Valg af bilagskontrollant.
7. Behandling af indkomne forslag. For at kunne forlanges behandlet, skal forslaget være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
§14.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, så ofte bestyrelsen finder det fornødent og skal indkaldes med det nævnte varsel, når mindst 30 medlemmer skriftligt forlanger det. I indkaldelsen skal det aktuelle emne angives.
§15.
På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Dette gælder også ved vedtagelser af eller ændringer af klubbens vedtægter.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Skriftlig afstemning finder sted, såfremt 2 eller flere af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Kun aktive medlemmer er stemmeberettigede.
§16.
Beslutning om klubbens ophør kan kun afgøres på en i samme anledning indkaldt generalforsamling og kun såfremt 2/3 af de mødte stemmer herfor.
§17.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue Dansk Tennis Forbund.Redigeret og vedtaget på den ordinære generalforsamling torsdag den 17. marts 2022